İşletme Yönergesi

MUĞLA TEKNOPARK YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ

İŞLETME YÖNERGESİ

HAZIRLAYAN: Doç. Dr. Utkucan ŞAHİN (Genel Müdür),

Dr. Fırat Botan ŞAN (Genel Müdür Yardımcısı),

İlknur ALPAK (Genel Müdür Yardımcısı)

İÇİNDEKİLER

 

1. BÖLÜM YÖNERGENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLARI 3

1.1. AMAÇ. 3

1.2. KAPSAM.. 3

1.3. TANIMLAR ve KISALTMALAR. 3

1.4. İLGİLİ MEVZUAT. 7

2. BÖLÜM: GENEL HUSUSLAR. 8

2.1. MUĞLA TEKNOPARK’IN VİZYONU.. 8

2.2. MUĞLA TEKNOPARK’IN MİSYONU.. 8

2.3. MUĞLA TEKNOPARK’IN YÖNETİM KURULU VE DANIŞMA KURULU.. 8

3. BÖLÜM: BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 12

3.1. Bölge Sınırları 12

4. BÖLÜM: GİRİŞİMCİLERİN KABULÜ VE YOL HARİTASI 13

4.1. ÖN KULUÇKA VE KULUÇKA BAŞVURU SÜRECİ 13

4.1.1. BAŞVURU ÜCRETİ 13

4.1.2. BAŞVURU BİLGİLERİNİN GÖNDERİLMESİ 13

4.2. ÖN KULUÇKA VE KULUÇKA BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ 13

4.3. KABUL SÜRECİ 14

5. BÖLÜM: AR-GE PROJELERİNİN BAŞVURULARININ KABULÜ VE YOL HARİTASI 15

5.1. AR-GE PROJE BAŞVURU, DEĞERLENDİRME ve KARAR SÜRECİ 15

6. BÖLÜM: BÖLGEDEKİ GİRİŞİMCİLERİN FAALİYET SÜRECİ 17

6.1. GİRİŞİMCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 17

6.1.1. BÖLGEYE TAŞINMADAN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN İŞLEMLER. 17

6.1.2. BÖLGEYE TAŞINIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR. 18

6.1.3. BÖLGEDE BULUNULAN SÜRE BOYUNCA UYULMASI GEREKEN KURALLAR. 19

6.1.4. BÖLGEDEN AYRILIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR. 20

6.2. GİRİŞİMCİLERİN İLGİLİ KİŞİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 21

6.2.1. OFİS ALANLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR. 21

6.2.2. ORTAK ALANLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR. 21

6.3. ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER. 22

7. BÖLÜM: YÖNETİCİ ŞİRKETİN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR. 22

7.1. YÖNETİCİ ŞİRKETİN GÖREVLERİ 22

7.2. YÖNETİCİ ŞİRKET’İN YETKİLERİ 26

7.3. YÖNETİCİ ŞİRKET’İN SORUMLULUKLARI 26

8. BÖLÜM: GİRİŞİMCİ FAALİYETLERİNİN İZLENMESİ 26

8.1. FAALİYET İZLEME FORMUNUN (FİF) TESLİMİ 26

8.2. Genel Müdürlüğe Verilecek Bilgiler 27

8.2.1. Bakanlık Portal Bilgi Girişinin Online Yapılması 27

8.3. Çalışan Personel Bilgi Formu. 27

9. BÖLÜM: GİRİŞİMCİLERİN DENETLENMESİ VE KONTROLÜ.. 28

9.1. YÖNETİCİ ŞİRKET YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO DENETİMLERİ 28

10. BÖLÜM: GİRİŞİMCİLERİN BÖLGEDE YER ALMA SEÇENEKLERİ 28

10.1. Ofis Alanı Kiralama. 28

10.2. Girişimcilerin Kendi Binalarını İnşa Etmeleri 28

10.2.1. Teknopark Firmalarının Kendi Binasını İnşa Etmesi ve Kira Süresi Boyunca Aylık Kira Ödememe Seçeneği 28

10.2.2. Yatırımcı Olarak AR-GE Binası İnşa Edilmesi 29

10.3. Kiralamalara İlişkin Hususlar 30

11. BÖLÜM: TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 32

11.1. Proje ve İş Geliştirme. 32

11.2. Fikri ve Sınai Hakların Korunması 32

12.BÖLÜM: ÜNİVERSİTE ve SANAYİ İLE OLAN İŞ BİRLİĞİ VE İLİŞKİLER. 32

12.1. Eğitim İş Birliği 32

12.2. Sosyal Amaçlı İş Birlikleri 33

13. BÖLÜM: 4691 SAYILI KANUN GEREĞİNCE UYGULANAN MUAFİYET VE İSTİSNALAR. 33

14. BÖLÜM: İŞLETME YÖNERGESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER. 37

 

1. BÖLÜM YÖNERGENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLARI

1.1. AMAÇ

   1. Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi İşletme Yönergesi’nin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen teknoloji geliştirme bölgesi içerisinde kurulan Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi’nin Kanun, Yönetmelik ve Esas Sözleşme’de belirlenen amaç ve koşullara uygun olarak işletilmesini, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamaktır.

1.2. KAPSAM

   1. Yönerge, Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şikreti’nin; Girişimciler, Girişimcilerin İlgili Kişileri, Üniversite akademik ve idari personeli, Muğla Teknopark personelleri ve hizmet aldığı kişileri ve ziyaretçileri başta olmak üzere Muğla Teknopark ile ilişkisi olan kişilerle olan ilişkilerini ve bunların hakları ile yükümlülüklerini, başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği olmak üzere Bakanlık tebliğ ve sair mevzuat kapsamında düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

1.3. TANIMLAR ve KISALTMALAR

   1. Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi İşletme Yönergesi’nde geçen tanımlar ve kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;

Ar-Ge Binası: Bo¨lgelerde AR-GE, tasarım ve yenilik faaliyeti yu¨ru¨ten girişimcilere tahsis edilecek ofislerin, ortak alanların ve Bo¨lge hizmetlerinin sunulması ile ilgili birimlerin yer aldıgˆı yapıyı,

Ar-Ge Merkez veya Enstitüler : Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

Ar-ge Personeli : Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri,

Ar-Ge Projesi : Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen projeyi,

Ar-Ge’ye Dayalı Üretim Faaliyetleri : Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini,

Araştırma Laboratuvarı : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Merkezindeki Laboratuvarları(ALM)

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) : Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

Araştırmacı : Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

Atölye: Giris¸imciler tarafından AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetleri kapsamında ihtiyac¸ duyulan makine ve ekipmanların bulundugˆu yapıyı ya da alanı,

Bakan : Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nı,

Bakanlık : Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı,

Bölge : Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni,

Bölge Alanı : Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi’ne ait bölgenin müstakil her bir alanını,

Bölge İşletme Yönergesi : Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu, yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergeyi,

Destek : Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için Bakanlık bütçesine konulan ödeneği,

Destek Personeli : Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için Bakanlık bütçesine konulan ödeneği,

Dijital (Sayısal) Üretim ve Tasarım Laboratuvarı : Bilgi ve tasarımların paylaşıldığı uluslararası iş birlikleri dahil, talepte bulunanların erişimine açık ortak laboratuvar ve paylaşım platformunu,

Firma veya Girişimci : Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

Genel Müdürlük : Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü,

Girişimci Yetkilisi: Firma veya Girişimciyi ticari temsil yetkisine sahip olan gerçek kişiyi,

İdare Binası : Yönetici şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içerisinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin, ayrıca ihtiyaç olması halinde girişimcilerin de yer alabileceği yapıyı,

Kanun : 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

Kuluçka Girişimcisi: Kuluc¸ka merkezlerinde yer alan AR- GE, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan ve nitelikleri ve bu merkezlerde bulunabilecekleri su¨re Bakanlıkc¸a yo¨netmelikle belirlenen erken as¸ama giris¸imcileri,

Kuluçka Merkezi (İnkübatör) : Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,

MTKBS : Muğla Teknopark Bilgi Sistemi’ni,

MTPDK : Muğla Teknopark’a kabul edilecek firmaların ve bölgede yürütülecek Ar-Ge proje başvurularını değerlendiren, Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15.2.2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Muğla Teknopark Proje Değerlendirme Komisyonu’nu,

Muğla Teknopark veya Şirket : Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi’ni,

MTYK: Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu’nu,

Ön Kuluçka : İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş tekil veya birkaç kişiden oluşan girişimci grubuna, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi maksadıyla danışmanlık, mentörlük ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları,

Proje Bitirme Belgesi : Bölge’de başlatılan Ar-Ge veya tasarım projelerinin Bölge’de sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen belgeyi,

Proje Fikri Doğrulama : Girişimci tarafından ortaya konan projenin; sahip olunan veya ulaşılabilen teknolojiler çerçevesinde yapılabilirliği (teknik doğrulama) ile ticarileştirme aşamasında kullanılması düşünülen iş modelinin uygunluğunun (ticari doğrulama) değerlendirilmesi işini,

Proje Süresi : Yazılım, Ar-Ge veya tasarım projeleri ile ilgili olarak yönetici şirket Proje Değerlendirme Komisyonundan onaylanmış, Bölge içi veya Bölge dışı tüm Bölümleri kapsayan projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi,

Stajyer : Yu¨ksek Ögˆretim Kurulunca yu¨kseko¨gˆretim kurumlarında veya Milli Egˆitim Bakanlıgˆınca mesleki ve teknik egˆitim okul ve kurumlarında verilmesi uygun go¨ru¨len her du¨zeydeki alana o¨zgu¨ olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dıs¸ında, o¨gˆretim programlarıyla kazandırılması o¨ngo¨ru¨len mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranıs¸ların gelis¸tirilmesi, sekto¨ru¨n tanınması, is¸ hayatına uyum, gerc¸ek u¨retim ve hizmet ortamında yetis¸mek amacıyla is¸letmelerde mesleki çalışma yapan öğrencileri,

Tasarım Faaliyeti : Sanayi alanında ve Cumhurbas¸kanının uygun go¨recegˆi digˆer alanlarda katma degˆer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, u¨ru¨n veya u¨ru¨nlerin is¸levselligˆini artırma, gelis¸tirme, iyiles¸tirme ve farklılas¸tırmaya yo¨nelik yenilikc¸i faaliyetlerin tu¨mu¨nu¨,

Tasarım Personeli : Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,

Tasarım Projesi : Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, su¨resi, bu¨tc¸esi, o¨zel s¸artları, digˆer kurum, kurulus¸, gerc¸ek ve tu¨zel kis¸ilerce sagˆlanacak ayni veya nakdi^ destek tutarları, sonuc¸ta dogˆacak fikri mu¨lkiyet haklarının paylas¸ım esasları tespit edilmis¸ ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar c¸erc¸evesinde tasarımcı tarafından yu¨ru¨tu¨len projeyi,

Tasarımcı : Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerc¸ekles¸tirilmesi ve ilgili projelerin yo¨netilmesi su¨rec¸lerinde yer alan, u¨niversitelerin; mu¨hendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bo¨lu¨mlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kis¸iler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansu¨stu¨ egˆitim derecesine sahip digˆer kis¸ileri,

Tek Pencere Sistemi : 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen sistemi,

Teknisyen : Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

Teknoloji Geliştirme Bölgesi : Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı,

Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) : 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun kapsamında üniversite ve araştırma merkezlerinin imkânlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği mekanlar olan ve uygulamaya yönelik üretime hazır hâle getirilerek işletmelerin kullanımına sunulmak için kurulan veya kurdurulan Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi işletmelerin, KOSGEB teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri kapsamında desteklendiği Teknoloji merkezlerini (Teknoloji merkezi işletmeleri),

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) : Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı,

Teknolojik Ürün : Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü,

TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

Üniversite : Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri,

Üretim Birimleri : Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,

Üretim Yöntemlerinde Yenilik : Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

Üründe Yenilik : Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,

Yazılım : Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

Yazılımcı Personel : Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

Yenilik : Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,

Yönerge : Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi İç Yönergesi’ni,

İfade etmektedir.

1.4. İLGİLİ MEVZUAT

   1. Yönerge, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu Kanun ile ilgili yönetmelikler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak hazırlanmıştır. Yönerge, aşağıda belirtilen mevzuata dayanmaktadır.
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,
 • 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanarak yu¨ru¨rlu¨ğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14/ğ maddesi,
 • 5746 sayılı ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun,
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu,
 • 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu,
 • 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 2547 sayılı YÖK Kanunu,
 • 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 • Katı Atık Yönetmeliği,
 • Atık Su Yönetmeliği,
 • Gürültü Yönetmeliği,
 • Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik vb,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,

2. BÖLÜM: GENEL HUSUSLAR

2.1. MUĞLA TEKNOPARK’IN VİZYONU

Muğla Teknopark’ı beş yıl içerisinde kaynaklarını yenilenebilir enerjiden sağlayan bir girişim kampüsü haline getirmek.

2.2. MUĞLA TEKNOPARK’IN MİSYONU

Özel sektör, üniversite ve kamu kurumları işbirliğinde katma değeri yüksek yenilikçi teknolojiler üretmek.

2.3. MUĞLA TEKNOPARK’IN YÖNETİM KURULU VE DANIŞMA KURULU

Muğla Teknopark, bir anonim şirket olarak kurulmuştur. Şirket’in üst düzeyde yönetimi ve temsili yönetim kurulu ile sağlanmaktadır. Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulunun içerisinde Muğla’nın idari yöneticileri ve önemli ticaret-sanayi şirketlerinin temsilcileri yer almaktadır. Muğla Teknopark’ın gerçekleştirmiş olduğu 2022 yılı olağan genel kurulu toplantısında, yönetim kurulundan ayrı olarak bir de danışma kurulu kurulmasına karar verilmiş olup bu sayede Teknopark içerisindeki Üniversite-Sanayi işbirliğine Uluslararası alanda katkı sağlayacak isimler de dahil edilmesi hedeflenmiştir.

Muğla Teknopark Yönetim Kurulu’nun görevleri:

 1. Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesi,
 2. 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,
 3. Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,
 4. Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm bina sigortalarının yaptırılması,
 5. Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ulaşım, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, ayrıca Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgede yer alan kişilerin ihtiyaç duyacakları yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dua etme yeri ve barınma gibi ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin imkân dâhilinde karşılanması,
 6. Bölge; üniversite veya organize sanayi bölgesi arazisi içerisinde ise üniversite veya organize sanayi bölgesi bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite veya organize sanayi bölgesi alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması ya da Bölge alanına en yakın ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 7. Bölgede; hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da yabancı tüzel veya gerçek kişiler ile Kanunun amacıyla örtüşen şekilde faaliyet gösteren ve Bölge içerisinde yer almak isteyen 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik alan araştırma altyapıları ile diğer kurum ve kuruluş taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara Bölge işletme yönergesi doğrultusunda yer tahsisinin yapılması,
 8. Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir Bölgede iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge veya tasarım projesi ve süreci yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında Bölgede yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmesinin kira üst limiti Genel Müdürlükçe belirlenmişse bu limiti geçmeyecek ve para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge veya tasarım projesi süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenmesi,
 9. Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Bölgede yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge veya tasarım projesinin değerlendirilmesi, uygun görülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 8 inci maddesinin uygulanması, Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, Ar-Ge veya tasarım personelinin Bölgede yürütülen Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında ya da Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans veya doktora eğitimi kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi, projelerin, girişimcilerin ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, girişimcilerin Bölgeden çıkarılması gibi hususlar dahil Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren ve Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması ve bir kopyasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben en fazla üç ay içerisinde veya mevcut yönergede herhangi bir değişiklik yapılması halinde en fazla 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi,
 10. Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitülerinin olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanlarından yararlanma yönündeki taleplerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve bu taleplerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,
 11. Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması,
 12. Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge veya tasarım firmaları, Ar-Ge veya tasarım projeleri ve Bölgede istihdam edilen tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan detayları ile aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,
 13. Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması, ayrıca yönetici şirket olarak kendisinin her türlü hesap ve işlemlerinin yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi, mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar aynı süre içinde kendisine ve Genel Müdürlüğe iletilmesinin sağlanmasıdır.

Ayrıca, Muğla Teknopark, Bölge’de yer alan girişimcilerle ilgili olarak;

 1. Girişimcinin, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağlanması, yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılması,
 2. Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen süre ve formata uygun olarak iletilmesi,
 3. Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesi,
 4. Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının birbirlerine olan oranının Kanun ve Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının denetlenmesi,
 5. Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen belgelerin incelenerek arşivlenmesi,
 6. Girişimcinin talep etmesi durumunda proje bitirme belgesi düzenlenmesi,
 7. Girişimcilerin Kanuna, Yönetmeliğe, Bölge İşletme Yönergesine ve ilgili diğer mevzuata göre düzenleyici amaçlı denetlenmesi, denetleme sonucunda aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,
 8. Yönetici şirket kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç yıllık stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin dolması durumunda ya da ihtiyaç duyulması halinde yenilenmesi, ayrıca her yılın sonunda stratejik plana göre hazırlanan performans göstergeleri gerçekleşmelerinin gerekçeleri ile rapor edilerek Genel Müdürlüğe iletilmesi,
 9. Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Genel Müdürlükçe belirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi, görevlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür.
 10. Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve lisans, devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda hizmet vermesi veya verilmesinin sağlanması, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarları, dijital (sayısal) üretim ve tasarım laboratuvarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir.

3. BÖLÜM: BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Muğla Teknopark, tek bölgeden oluşmaktadır. Esas alanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde içerisinde bulunan ve 11.11.2015 tarih ve 29529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer almaktadır.

3.1. Bölge Sınırları

Muğla Teknopark’ın kurulması ile ilgili çalışmalara 01.03.2012 tarihinde 30 kişilik Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında oluşan bir protokol imzalanması ile başlanmıştır. Bölge başvuru araştırma konularını, Onuncu Kalkınma Planları kapsamında ülkemizin ihracat rakamlarını artırmak ve ithalatı en aza indirme amaçları doğrultusunda, Bölge kuruluşu için ilimizde ihtiyaç duyduğumuz, özellikle yenilenebilir enerji, sağlık-turizm, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerin tespit edilmiştir.

Söz konusu başvuru dosyamız, 06/07/2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Bölge faaliyetlerini yürütmek üzere Üniversitemiz Yerleşkesinde bulunan ve mülkiyeti Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne ait 64.310,17 m2 yüzölçümlü Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisindeki alanda yürütülecektir.

3.1.1. Bölge İmar Planı

Muğla Teknopark’ın Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin mülkiyetinde olup, 64310,17 m2 yüzölçümlü alan 4691 Sayılı Yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ayrılmıştır.

Muğla İli Menteşe İlçesi Karabağlar Mevkiinde olan Bölge Alanının İmar Planları Dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İmar Planlama Daire Başkanlığı İnceleme Kurulu’ndan geçmiş olup Bakanlık Makamının 22.08.2017 tarih ve 9895 sayılı Olurları ile kamu yararı yatırımı olması hususu da göz önünde alınarak itirazları bulunmayan ‘’Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi İmar Planları’’ kesinleştirilmiştir.

4. BÖLÜM: GİRİŞİMCİLERİN KABULÜ VE YOL HARİTASI

4.1. ÖN KULUÇKA VE KULUÇKA BAŞVURU SÜRECİ

Muğla Teknopark, Bölgede Ar-Ge ve yenilikçi firmaları yetiştirmek, genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla kuluçka merkezi faaliyetinde bulunur. İlk aşamada Muğla Teknopark A.Ş. web sitesi üzerinde senelik güncel ilan edilen ücretin yatırılmasından sonra ön başvuru yapılır ve ön başvuru Yönetici A.Ş. tarafından olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir. İkinci aşamada, ön başvurusu olumlu değerlendirilen girişimciye Argeportal üzerinden proje başvurusunu yapar.

4.1.1. BAŞVURU ÜCRETİ

Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. yönetim kurulu her yıl başvuru ücretini belirler ve web sitesinde ilan eder.

4.1.2. BAŞVURU BİLGİLERİNİN GÖNDERİLMESİ

Başvuru yapacak olan firmalar bütün bilgilerini Muğla Teknopark A.Ş. web sitesi üzerindeki başvuru kısmından iletirler.

4.2. ÖN KULUÇKA VE KULUÇKA BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ

Başvuru yapan firmalar, başvuru sürecinde verdikleri her türlü yazılı belge, bilgi ve malzemenin, görüşmeler esnasında ifade ettikleri her türlü sözlü bilgi ve açıklamanın doğruluğunu taahhüt etmektedir. Hakem Heyeti Oluşturma Komisyonu ve Şirketlerin Kabulü Komisyonu, Hakem ve MTYK kararı söz konusu bilgiler ve dokümanlara dayanılarak verilmektedir. Muğla Teknopark başvuru süreciyle ilgili herhangi bir bilgi hakkında başvuru yapan firma yetkililerinden ek bilgi isteyebilir ve soru sorabilir. Başvuru yapan firma tarafından verilen bilgi ile yapılacak değerlendirmelerle firma, Yönetici Şirket tarafından bölgeden çıkarılabilir. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde firma Yönetici Şirket tarafından Bölge’den ihraç edilebilir. Başvurular öncelikle ön başvuru formunun doldurulması ile başlar. Proje süre uzatımları, revizyon, makine-tehçizat ve proje bitirme belgesi talebi gibi durumlarda eksik evrak ve ödeme işlemlerini tamamlamayan ve sisteme yüklenmeyen başvurular bir hafta içerisinde Teknopark Yönetici A.Ş. tarafından reddedilir. Ön değerlendirme formu Muğla Teknopark A.Ş. yöneticileri tarafından değerlendirilerek onay durumuna göre ikinci aşama olan proje başvurusuna geçilir. Bu aşamada portal üzerinden proje bilgileri girilir ve projeye bir adet hakem ataması yapılır. Hakem değerlendirmesi sonucunda olumlu görüş alan projeler Hakem Heyeti Oluşturma Komisyonu ve Şirketlerin Kabulu Komisyonu tarafından bir sunum gerçekleştirmek üzere davet edilirler.

4.3. KABUL SÜRECİ

Başvurular, Muğla Teknopark Proje Değerlendirme Komisyonu (MTPDK) tarafından oyçokluğuna göre kararın sonucu RET ya da KABUL şeklinde olur. RET şeklindeki karar kesindir.

MTPDK tarafından oyçokluğuna göre KABUL kararı verilen projeler ise Hakem Heyeti Oluşturma ve Şirketlerin Kabulu Komisyonu (HHŞKK) tarafından değerlendirilir ve KABUL ya da RET kararı şeklinde MTYK’ya tavsiye niteliğinde iletir. MTYK’nın verdiği kararın sonucu RET ya da KABUL şeklinde olur ve bu karar kesindir. Kabul edilen kişi ve firmalarla Teknopark Muğla A.Ş’nin uygunluk durumuna göre gerekli sözleşmeler yapılır. RET kararı verilmesi halinde, hakem bilgileri gizli kalmak kaydıyla hakem yorumları proje sahibine iletilir.

Bölge içinde 4691 Sayılı TGB Yasası’ndan yararlanıp yer almak isteyen girişimciler tüm başvurularını Yönetici Şirket olan Muğla Teknopark Yönetici A.Ş.’ ye yapmak zorundadır. Proje başvuruları https://argeportal.muglateknopark.com.tr/ adresi üzerinden yapılmalıdır. Sistem üzerinden girilen proje başlangıç tarihi, proje başvuru tarihinden önce olamaz.

Ek Süre Talepleri

Mücbir sebep gerekçe gösterilerek projelerde süre uzatımı talep edilmesi durumunda gerekçelerle birlikte ek süre için talep başvuruları proje bitim tarihinden en az 1 ay önce portal üzerinden ve yazılı başvuru ile yönetici şirkete yapılır.

İstenilen ek sürede yapılacak faaliyetler, proje iş zaman planına dahil edilerek talep dilekçesine eklenmelidir. Proje, başvuru formunda öngörülen ve hakemlerce uygun görülen ve yönetim kurulu tarafından onaylanan süre proje süresidir ve bu süre içerisinde bitirilmesi esastır. Bu süre en fazla 36 aydır.

Bununla birlikte; mücbir sebepler, (müşteri gereksinimlerinin değişmesi veya projede kullanılacak yöntem ve teknolojideki değişikliklerin olması gibi durumlar) nedeniyle proje süresinin uzatılması için bir defaya mahsus olmak üzere ek süre talep edilebilir. Verilecek ek süre, en fazla toplam proje süresinin %25’i kadar olabilir, ek süre ile birlikte proje süresi toplam 36 ayı geçemez. Bu talepler proje değerlendirme sürecinde görev almış hakemlerden birinden görüş alınarak Hakem Heyeti ve Şirketlerin Kabulü Komisyonu tarafından karara bağlanır.

Belge ve Bilgilerin Doğruluğu

Başvuru yapan firmalar; başvuru sürecinde verdikleri her türlü yazılı belge, bilgi ve dokümanın, görüşmeler esnasında ifade ettikleri her türlü sözlü bilgi ve açıklamanın doğruluğunu, gerçeği yansıttığını beyan eder. Proje başvurularında fon desteği alındığına dair beyanların doğruluğu sadece; fon desteği alındığına dair ilgili kuruluştan resmi belge ibrazı ile mümkündür. Herhangi bir bilgi, ifade ya da belgenin, eksik ya da hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde Yönetici Şirket bu hata, eksikliğin giderilmesini isteyebilir ve/veya başvuruyu değerlendirme dışı bırakabilir.

5. BÖLÜM: AR-GE PROJELERİNİN BAŞVURULARININ KABULÜ VE YOL HARİTASI

5.1. AR-GE PROJE BAŞVURU, DEĞERLENDİRME ve KARAR SÜRECİ

Muğla Teknopark, Bölgede Ar-Ge ve yenilikçi firmaları yetiştirmek, genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla kuluçka merkezi faaliyetinde bulunur. Muğla Teknopark Yönetici A.Ş.’de faaliyetlerine başlamak isteyen ya da faaliyetlerini bölgeye taşımak isteyen girişimciler başvurularını ön başvuru ve başvuru olmak üzere iki adımda gerçekleştirirler. İlk adımda Ön başvuru için Muğla Teknopark web sitesinde bulunan ön başvuru formu doldurularak aynı web sitesi üzerinden gönderilir. Ön başvuru formu Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. Genel Müdürü/Genel Müdür Yardımcısı tarafından incelenerek, ön başvurunun niteliğine göre kesin başvuruya geçilmesi için onay verilir ya da gerekçesi ile birlikte başvuru reddedilir. Ön başvurunun reddedilmesi durumunda girişimciye ilgili sistem (ön başvurunun yapıldığı portal yazılımı) üzerinden gönderilen e-posta ile bilgilendirme yapılır. Ön başvurunun onaylanması ile yine ilgili sistem üzerinden onay durumunun haber verilmesinin yanı sıra, ikinci adımda girişimcinin Proje Başvurusu yapabilmesi için Yönetici Şirket tarafından kullanılmakta olan güncel portal yazılımına giriş yetkisi verilir. Akabinde yönlendirmeler ile şifre oluşturması sağlanarak girişimci proje başvurusu yapabilir duruma gelir. Girişimci bilgileri bölümüne, hali hazırda şirketi bulunan ve bu şirketi ile bölgeye başvuru yaparak şirket merkezini taşımak isteyen ya da şube açmak isteyen Girişimciler verilerini girmelerinin yanı sıra aşağıda sıralanan evraklar portaldaki ilgili bölüme pdf uzantılı dosya şeklinde yüklenir:

 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi Ticaret ve/veya Sanayi Odası Kaydı
 • Vergi Levhası
 • Girişimci/Ürün Broşürleri
 • Son üç yıllık kar-zarar tabloları
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 • Bilançolar

Personel bölümüne, projede çalışacak ve aynı zamanda proje yürütücüsü olacak en az bir personelin girilmiş olması gerekmektedir. Projede çalışacak diğer personeller içinse, personelin projedeki rolü ve personel sayısının belirtilmesi yeterli olacaktır.

Proje bölümüne, projeye ait tüm hedefler, yöntemler iş akışları ilgili alanlara doldurulur. Projeye ait varsa detay bilgiler ek dokumanlar şeklinde portaldan eklenebilir. Başvuru bedeli, Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. ‘nin internet adresinde belirtilen hesap numarasına yatırılır ve dekontu portala yüklenerek bildirim sağlanır. Başvuru tamamlandığında sistem üzerinden değerlendirilmeye gönderilen başvuru formu ve ayrıca çıktısı da imzalı ve varsa kaşeli olarak şirket yönetimine teslim edilir. Proje başvuru, proje süre uzatımları, revizyon, makine tehçizat talebi gibi durumlarda eksik evrak ve ödeme işlemlerini bir hafta içerisinde tamamlamayan ve sisteme yüklemeyen başvurular Teknopark Yönetici A.Ş. tarafından başvurusu reddedilir. Proje başvurusu Yönetici Şirket tarafından MTPDK’na iletilir ve her komisyon üyesinin görüşü ayrı ayrı alınarak olumlu sonuç alan projeler, Hakem Heyeti Oluşturma Komisyonu ve Şirketlerin Kabulu Komisyonu tarafından projelerini sunmak üzere proje yöneticilerini davet ederler ve bu komisyonun da kararı sonucunda MTYK nihai kararı verir. Projenin başvurunun değerlendirilme neticesi girişimciye bildirilir. Olumlu şekilde nihayete erdirilen süreçte, Girişimci yetkilisi ile Ar-Ge alanı alan tahsis sözleşmesi yapılır. Ar-Ge alanının belirlenmesi, girişimcinin ihtiyaçları ve ilgili zamanda Bölge’de mevcut uygun ofis alanlarının uygunluk durumuna göre belirlenir, Girişimci talebine uygun ofisin belirlenmesinde nihai karar Yönetici Şirkete aittir. Ar-Ge alanı tahsis sözleşmesinin süresi, Girişimcinin beyan etmiş olduğu projenin süresi ile aynıdır. Girişimcinin birden fazla projesi var ise, en uzun proje süresi dikkate alınır. Girişimcinin bölgeye kabulü, aşağıdaki evrakları teslim etmesi ile sonuçlanır:

 1. Kiracı’nın imza sirküleri ve yetki belgesi
 2. Kiracı’nın ticaret sicil örneği
 3. Kiracı’nın faaliyet belgesi
 4. Kiracı’nın vergi levhası
 5. Kiracı’nın çalışanların kimlik bilgileri ve kimlik fotokopisi
 6. Yasal tebligat yapılabilecek e-devletten alinmiş ikametgâh belgesi
 7. Yer teslim tutanağı
 8. Bir aylık kiranın ve teminatının ödendiğine dair banka dekontu
 9. Kiralayan’ın imza sirküleri, esas sözleşmesi ve vergi levhası

Başvuru yapan firmalar, başvuru sürecinde verdikleri her türlü yazılı belge, bilgi ve malzemenin, görüşmeler esnasında ifade ettikleri her türlü sözlü bilgi ve açıklamanın doğruluğunu taahhüt etmektedir. Hakem Heyeti Oluşturma ve Şirketlerin Kabulu Komisyonu kararı, MTPDK görüşü ve MTYK kararı söz konusu bilgiler ve dokümanlara dayanılarak verilmektedir. Muğla Teknopark başvuru süreciyle ilgili herhangi bir bilgi hakkında başvuru yapan firma yetkililerinden ek bilgi isteyebilir ve soru sorabilir. Başvuru yapan firma tarafından verilen bilgi ile yapılacak değerlendirmelerle firma, Yönetici Şirket tarafından bölgeden çıkarılabilir. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde firma Yönetici Şirket tarafından Bölge’den ihraç edilebilir.

Başvurular, Muğla Teknopark Proje Değerlendirme Komisyonu (MTPDK) tarafından oyçokluğuna göre kararın sonucu RET ya da KABUL şeklinde olur. RET şeklindeki karar kesindir.

MTPDK tarafından oyçokluğuna göre KABUL kararı verilen projeler ise Hakem Heyeti Oluşturma ve Şirketlerin Kabulu Komisyonu (HHŞKK) tarafından değerlendirilir ve KABUL ya da RET kararı şeklinde MTYK’ya tavsiye niteliğinde iletir. MTYK’nın verdiği kararın sonucu RET ya da KABUL şeklinde olur ve bu karar kesindir. Kabul edilen kişi ve firmalarla Teknopark Muğla A.Ş’nin uygunluk durumuna göre gerekli sözleşmeler yapılır. RET kararı verilmesi halinde, hakem bilgileri gizli kalmak kaydıyla hakem yorumları proje sahibine iletilir.

Bölge içinde 4691 Sayılı TGB Yasası’ndan yararlanıp yer almak isteyen girişimciler tüm başvurularını Yönetici Şirket olan Muğla Teknopark Yönetici A.Ş.’ ye yapmak zorundadır. Proje başvuruları https://argeportal.muglateknopark.com.tr/ adresi üzerinden yapılmalıdır. Sistem üzerinden girilen proje başlangıç tarihi proje başvuru tarihinden önce olamaz

 

Ek Süre Talepleri

Mücbir sebep gerekçe gösterilerek projelerde süre uzatımı talep edilmesi durumunda gerekçelerle birlikte ek süre için talep başvuruları proje bitim tarihinden en az 1 ay önce portal üzerinden ve yazılı başvuru ile yönetici şirkete yapılır.

İstenilen ek sürede yapılacak faaliyetler, proje iş zaman planına dahil edilerek talep dilekçesine eklenmelidir. Proje, başvuru formunda öngörülen ve hakemlerce uygun görülen ve yönetim kurulu tarafından onaylanan süre proje süresidir ve bu süre içerisinde bitirilmesi esastır. Bu süre en fazla 36 aydır.

Bununla birlikte; mücbir sebepler, (müşteri gereksinimlerinin değişmesi veya projede kullanılacak yöntem ve teknolojideki değişikliklerin olması gibi durumlar) nedeniyle proje süresinin uzatılması için bir defaya mahsus olmak üzere ek süre talep edilebilir. Verilecek ek süre, en fazla toplam proje süresinin %25’i kadar olabilir, ek süre ile birlikte proje süresi toplam 36 ayı geçemez. Bu talepler proje değerlendirme sürecinde görev almış hakemlerden birinden görüş alınarak Hakem Heyeti ve Şirketlerin Kabulü Komisyonu tarafından karara bağlanır.

Belge ve Bilgilerin Doğruluğu

Başvuru yapan firmalar; başvuru sürecinde verdikleri her türlü yazılı belge, bilgi ve dokümanın, görüşmeler esnasında ifade ettikleri her türlü sözlü bilgi ve açıklamanın doğruluğunu, gerçeği yansıttığını beyan eder. Proje başvurularında fon desteği alındığına dair beyanların doğruluğu sadece; fon desteği alındığına dair ilgili kuruluştan resmi belge ibrazı ile mümkündür. Herhangi bir bilgi, ifade ya da belgenin, eksik ya da hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde Yönetici Şirket bu hata, eksikliğin giderilmesini isteyebilir ve/veya başvuruyu değerlendirme dışı bırakabilir.

 

6. BÖLÜM: BÖLGEDEKİ GİRİŞİMCİLERİN FAALİYET SÜRECİ

6.1. GİRİŞİMCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Muğla Teknopark’ta yer almak üzere kabul işlemleri yapılan Girişimcilerin, kabul işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bu Yönerge’de yer alan kanunlar başta olmak üzere yasal mevzuat ile Yönetici Şirket tarafından belirlenen kurallara uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

6.1.1. BÖLGEYE TAŞINMADAN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN İŞLEMLER

Muğla Teknopark bölgesindeki faaliyetlerinin 4691 Sayılı Yasa’da tanımlanan haklardan faydalanabilmesi için firmaların Teknopark bünyesindeki birimlerinin Vergi Usul Kanunu Madde 156’da tanımlandığı üzere “işyeri” vasıflarında olması gerekmektedir. Bu nedenle firmaların Muğla Teknopark’ta yer alan birimlerinin SGK İşyeri Sicil kaydı ve Bölge Çalışma İşyeri Sicil kaydı yapılmalıdır.

Muğla Teknopark’ta çalışacak muafiyet kapsamındaki tüm personelin SGK ve Bölge Çalışma kayıtlarında işyeri olarak Muğla Teknopark birimi/şubesi gözükmelidir.

Başvuruları olumlu sonuçlanan ve sözleşme imzalanan firmalardan aşağıdaki bilgiler istenir.

 • SGK İşyeri Sicil kaydı
 • Bölge Çalışma İşyeri Sicil kaydı
 • Vergi dairesi mükellefiyeti tesciline ilişkin belgenin kopyası
 • 4691 Sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan personelin SGK ve Bölge Çalışma bildirimlerinin birer kopyası, özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 Sayılı Yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi
 • Firma Teknopark yetkilisinin adı soyadı
 • Teknopark ofisinin iletişim bilgileri (telefon, faks, …vs)
 • Duyurular ve haberleşme için kullanılacak bir e-posta adresi
 • Teknopark bünyesinde yer alacak personelin ad ve soyadları
 • Tanıtımlarda kullanılmak üzere hazırlanmış bir firma profili yazısı ve logosu (Türkçe ve İngilizce)
 • Vergi Levhası Kopyası
 • Yetki belgesi
 • Firma imza sirküleri
 • Adres değişikliği belgesi
 • Oda sicil kayıt sureti

6.1.2. BÖLGEYE TAŞINIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Bölgeye taşınması için gerekli işlemleri tamamlayan tüm firmalar, kira sözleşmelerinde belirlenen alana aşağıdaki hususları dikkate alarak taşınırlar.

 • Taşınacak firma, taşınma zamanını ve taşınma işinden sorumlu personeli en az üç gün öncesinden Yönetici Şirket’e yazılı olarak bildirmelidir. Firma taşıma işlemini ne tür araçlarla gerçekleştireceğini (plaka ve marka gibi özellikleri ile) gibi hususları da yazıda belirtir. Taşınma esnasında TIR ve benzeri araçlar kullanılamaz. Taşıma için kullanılacak araçların yollar başta olmak üzere vereceği her türlü zararı firma tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Yönetici Şirket taşınma tarihinin uygun olduğunu belirten ve taşınma sırasında firmaya yardımcı olacak yetkililerin bilgilerinin de bulunduğu bir yazı veya e-posta veya sözlü olarak firmanın taşınmasına onay verdiğini iletir.
 • İlgili bilgiler Yönetici Şirket tarafından güvenlik personeline ulaştırılır.
 • Firmalar mümkün olduğunca hafta sonları ve çalışma saatleri dışındaki saatlerde taşınmalıdır.
 • Taşınma esnasında ortak alanlarda eşya tutmamaya ve girişleri kapatmamaya özen gösterilmelidir.
 • Taşınma sırasında bina içindeki asansör yük taşımak amacıyla kullanılmamalıdır.
 • Taşınma sırasında bina girişlerinden sadece bir tanesi kullanılacaktır; bina güvenliği bu konuda firmaya yardımcı olacaktır.
 • Taşınma sırasında çevreyi kirletmemeye, gürültü yapmamaya ve çevreye rahatsızlık vermemeye özen gösterilmelidir.
 • Taşınma sırasında binaya, diğer firmalarımıza ve üçüncü şahıslara verilen zararlar şirketten tazmin edilir.

6.1.3. BÖLGEDE BULUNULAN SÜRE BOYUNCA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Muğla Teknopark’a kabul edilen firmaların, bölgedeki faaliyetleri süresince uymaları gereken hususlar aşağıda tanımlanmıştır.

 • Girişimciler, bölgedeki faaliyetlerinde 4691 Sayılı Yasa’ya uygun hareket etmek zorundadır.
 • Girişimciler faaliyetleri sırasında, Muğla Teknopark’ın yönetiminin koyduğu kurallara ve yönetmeliklere uygun hareket etmek zorundadır.
 • Girişimcilerin Muğla Teknopark’ın yazılı genel kurallarına uyma zorunluluğu vardır. Yönetici Şirket, kurallara uymayan Teknopark Şirketlerini yazılı olarak ihtar eder. Üst üste kurallara uyma konusunda 3 ihtar alan Şirket’in kira (Bina inşa etme ve Ofis Alanı Kiralama) sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.
 • Girişimci bünyesindeki çalışanların Muğla Teknopark’ın yazılı ve sözlü genel kurallarına uyma zorunluluğu vardır. Şirketler çalışanlarının bu kurallara uymaları ile ilgili sorumludur. Yönetici Şirket, kurallara uymayan Teknopark Şirketlerini yazılı olarak ihtar eder. Üst üste kurallara uyma konusunda 3 ihtar alan Şirket’in kira (Bina inşa etme ve Ofis Alanı Kiralama) sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.
 • Muğla Teknopark bünyesinde yer alan kuruluşların, bölgedeki faaliyetleri sırasında çevreyi kirletmemeleri gerekmektedir. Girişimciler bu nedenle hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan faaliyetlerde bulunamazlar.
 • Girişimciler faaliyetlerinde, yazılım geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarını fiilen yapıyor olmaya özen ve önem göstermek zorundadır.
 • Girişimciler sözleşme ile üstlendikleri kira ya da işletme bedelini üç ay üst üste ödemedikleri takdirde Yönetici Şirketin firmaların sözleşmeleri ile ilgili fesih de dahil gerekli tedbirleri alabilir.
 • Bölgede yer alan Girişimciler faaliyetleri sırasında başta MSKÜ olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ile iş birliği geliştirme arzu ve çabasında olmaları gerekmektedir, bu konuda Yönetici Şirket’in desteği ve/veya uyarısına rağmen iş birliği gerçekleştirmeyen firmaların sözleşmelerinin fesih edilmesini Yönetici Şirket isteyebilir.
 • Bölgede yer alan firmalar ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yürüttükleri Ar-Ge projelerinin tamamlanmasının ardından en geç 3 ay içerisinde yeni bir Ar-Ge projesine başlamak zorundadır. Yeni Ar-Ge projesinin başlatılmasına kadar geçen sürede firma personeli ile ilgili herhangi bir muafiyet kullanmayacaktır. 3 ay içerisinde yeni bir Ar-Ge projesinin başlatılmaması durumunda ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Girişimcinin sözleşmesi feshedilerek tahliyesi istenecektir.
 • Girişimciler, yapılan denetlemeler sonucu aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren olmak üzere aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, belgelerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltilmemesi halinde girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Bölge’den ihraç edilebilir.
 • Girişimciler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun 23/2 maddesi gereği Yönetici Şirket, tüm Teknopark bölgesindeki iş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonundan ve bölgedeki işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almasını sağlamaktan sorumludur. Yönetici Şirket’in kanundan doğan bu sorumluluğunu yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kanuna tabi olan Kiracılar, aynı Kanunun 4. Maddesi gereği yapmakla yükümlü oldukları risk değerlendirme raporlarını kira sözleşme tarihi başlangıcını müteakip en geç 1 ay içinde Yönetici Şirket’e sunmakla yükümlüdür. Ayrıca kanuna tabi olan Kiracılar, her kira döneminde 6 aylık periyotlarla iş güvenliği ve sağlığı kapsamında yaptıkları çalışmalar ve aldıkları önlemlerle ilgili olarak Yönetici Şirket’i bilgilendirmek üzere rapor sunacaklar, faaliyetlerinde mevcut tehlike sınıflarını yükseltecek türden değişiklikler olursa bu durumu derhal Yönetici Şirket’e bildirecekler ve Yönetici Şirket tarafından düzenlenen her türlü tatbikata çalışanları ile katılacaklardır. Yine Kanun gereği aynı çalışma alanını birden fazla Kiracı paylaşıyorsa, ortak alana ilişkin hijyen, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında ilgili Kiracıların iş birliği yapması esastır. Bu yasa kapsamında yönetici şirketin, bu yükümlülüklere uymayan Kiracıları, bildirme yükümlülüğü vardır. Gereğini yerine getirmeyen Kiracılar, Yönetici Şirket tarafından yazılı olarak uyarılacak ve Kanunun 23/2 maddesi gereği iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetkili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde sorumlu olacaktır.

6.1.4. BÖLGEDEN AYRILIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Muğla Teknopark’tan ayrılmak isteyen firmalar aşağıda sayılan süreci takip ederler. Buna göre;

• Ayrılma talebini ve gerekçesini içeren dilekçesini Muğla Teknopark’a verir.

• Muğla Teknopark’ın çıkış talebini alması üzerine firmanın herhangi bir borcu veya yükümlülüğü kalıp kalmadığını kontrol eder ve kalmadıysa çıkış talebini içerir dilekçeyi Yönetim Kurulu’na sunar.

• Firmaların talepleri onaylanana kadar, var olan eksiklikler firma tarafından giderilir.

• Firma, bulunduğu süre içinde teknopark adresi üzerinden çıkış yaptığı ay dahil olmak üzere Ar-Ge ve Ar-Ge dışı mali bilgileri; ürün FSMH bilgilerini eksiksiz olarak tamamlayıp oluşturulacak dönemlik raporu firma yetkilisi ve firmanın mali müşavir onayı ile ıslak ve/veya e-imzalı bir şekilde Yönetici Şirket’e teslim etmelidir.

• Proje Bitirme Belgesi alınmak istenmesi durumunda firma öncelikle ilgili projesinin aylık proje ilerleme bilgilerini tamamlayıp portal üzerinden ‘’tamamlandı’’ statüsüne çekmeli ve daha sonra Proje Bitirme Belge Başvurusu yapmalıdır.

• İlgili projeye ilişkin varsa test, analiz rapor sonuç dokümanları yüklenmelidir. Ortaya çıkan ürün/hizmetin çalıştığına ve bu ürün/hizmeti firmanın kendisinin yaptığına dair (personeller çalışırken video veya bir demo tanıtımı) video ve fotoğraflar gibi materyaller ile destekleyerek sunmalıdır.

• Proje Bitirme Belgesi almak istememesi durumunda firma ilgili projesini çıktı ve özet bilgileri girerek portal üzerinden tamamlandı statüsüne çekerek işlemi tamamlayabilir.

• Bölgeye giriş çıkış yapmak için kullanılan, personel ve ilişkili kişilerin kartları teslim edilmelidir. Teslim edilen/edilmeyen kartlar firma çıkış tarihi itibariyle Muğla Teknopark tarafından pasif duruma getirilecektir.

• Yönetici Şirket İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü ile firma hesap mutabakatı yaparak cari hesabını kapatarak çıkışı tamamlanır.

• Çıkış işlemi tamamlanana kadar kira-işletme bedelleri ay bazında tahakkuk eder.

6.2. GİRİŞİMCİLERİN İLGİLİ KİŞİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.2.1. OFİS ALANLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ofis alanlarını kullanan Girişimciler aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler. Buna göre Girişimciler;

Ofis içerisindeki kendi özel kullanım alanlarının güvenliği, temizliği, bakım ve onarımından kendileri sorumludur; ancak arzu edilirse ofis alanlarında meydana gelen arızaların giderilmesinde de Yönetici Şirket’ten bedeli mukabilinde yardım talep edilebilmektedir.

• Ofis alanlarındaki faaliyetleri sırasında Yönetici Şirket’in koymuş olduğu veya alacağı karar ve yönetmeliklere uymak zorundadırlar.

• Ofis alanlarında hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan faaliyetlerde bulunamazlar.

• Ofis alanlarında Yönetici Şirket’ten izinsiz tadilat yapamazlar.

• Ofis alanı dekorasyonu/tadilatı için Yönetici Şirket’ten yazılı onay almak zorundadır.

• Ofis, faaliyetleri sırasında ofis alanlarında ya da ortak alanlarda oluşan zararları tazmin ederler.

• Yönetici Şirket’ten onay almaksızın tabela, afiş vb. tanıtıcı materyal asamazlar. Firma tabelaları Yönetici Şirket tabela yönetmeliği hükümleri kapsamında uygulanmasına izin verilir.

• Yönetici Şirket’ten alınan yazılı izne müteakip ofis alanları ile ilgili yapacakları tadilat işlemlerini gerçekleştirirler.

6.2.2. ORTAK ALANLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Girişimciler, kendi ofislerine ek olarak Teknopark yerleşmesindeki ortak alanları da kullanabilmektedirler. Ortak alanlar kullanılırken uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;

• Yönetici Şirket tarafından hazırlatılacak olan isim tabelaları dışında herhangi bir tanıtım malzemesinin kullanılması için Yönetici Şirket’in onayının alınması gerekmektedir.

 • Girişimcilerin, ortak alanları kullanırken Teknopark Kimlik Kartı taşımaları gerekmektedir.

• Girişimcilerin kullanımına açık araç, tefrişat ve cihazlara zarar verilmesi halinde sebep olduğu hasarı tazmin edecektir.

• Yönetici Şirket Firmalar, 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu yasa ve yönetmelikleri kapsamında işyeri tehlike sınıflarına göre gerekli tedbirleri alma sorumluluğundadır.

• Ortak kullanım alanlarında meydana gelen arızalarda, durumun Yönetici Şirket’e bildirilmesi gerekmektedir.

• Girişimciler binaların genel ve ortak kullanım alanlarının temizliği için gereken özeni göstermesi gerekmektedir.

• Girişimcilerin binaların genel güvenlik kurallarına uymaları gerekmektedir.

• Girişimciler çevreyi kirletmemeye, pil, yazıcı ve fotokopi toneri gibi atıklarını ayrılmış kaplara atmaya özen göstermelidirler.

6.3. ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Teknopark içerisinde yer alan Girişimci şirketlerin ziyaretçileri de yukarıda belirtilen kurallara uyma konusunda müteselsil olarak sorumludurlar.

7. BÖLÜM: YÖNETİCİ ŞİRKETİN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Muğla Teknopark Yönetici Şirketinin yetki ve görevleri, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.

7.1. YÖNETİCİ ŞİRKETİN GÖREVLERİ

Yönetici Şirket, 4691 sayılı Kanun’un amacını gerçekleştirmek üzere;

a) Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesi,

b) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,

c) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,

ç) Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm bina sigortalarının yaptırılması,

d) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ulaşım, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, ayrıca Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgede yer alan kişilerin ihtiyaç duyacakları yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dua etme yeri ve barınma gibi ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin imkân dâhilinde karşılanması,

e) Bölge; üniversite veya organize sanayi bölgesi arazisi içerisinde ise üniversite veya organize sanayi bölgesi bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite veya organize sanayi bölgesi alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması ya da Bölge alanına en yakın ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması,

f) Bölgede; hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da yabancı tüzel veya gerçek kişiler ile Kanunun amacıyla örtüşen şekilde faaliyet gösteren ve Bölge içerisinde yer almak isteyen 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik alan araştırma altyapıları ile diğer kurum ve kuruluş taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara Bölge işletme yönergesi doğrultusunda yer tahsisinin yapılması,

g) Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir Bölgede iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge veya tasarım projesi ve süreci yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında Bölgede yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmesinin kira üst limiti Genel Müdürlükçe belirlenmişse bu limiti geçmeyecek ve para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge veya tasarım projesi süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenmesi,

ğ) Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Bölgede yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge veya tasarım projesinin değerlendirilmesi, uygun görülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 8’inci maddesinin uygulanması, Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, Ar-Ge veya tasarım personelinin Bölgede yürütülen Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında ya da Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans veya doktora eğitimi kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi, projelerin, girişimcilerin ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, girişimcilerin Bölgeden çıkarılması gibi hususlar dahil Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren ve Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması ve bir kopyasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben en fazla üç ay içerisinde veya mevcut yönergede herhangi bir değişiklik yapılması halinde en fazla 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi,

h) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitülerinin olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanlarından yararlanma yönündeki taleplerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve bu taleplerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,

ı) Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması,

i) Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge veya tasarım firmaları, Ar-Ge veya tasarım projeleri ve Bölgede istihdam edilen tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan detayları ile aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

j) Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması, ayrıca yönetici şirket olarak kendisinin her türlü hesap ve işlemlerinin yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi, mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar aynı süre içinde kendisine ve Genel Müdürlüğe iletilmesinin sağlanması,

k) Bölgede yer alan Girişimcilerle ilgili olarak;

1) Girişimcinin, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağlanması, yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılması,

2) Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen süre ve formata uygun olarak iletilmesi,

3) Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesi,

4) Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının birbirlerine olan oranının Kanun ve Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının denetlenmesi,

5) Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen belgelerin incelenerek arşivlenmesi,

6) Girişimcinin talep etmesi durumunda proje bitirme belgesi düzenlenmesi,

l) Girişimcilerin Kanun’a, Yönetmeliğe, Bölge İşletme Yönergesine ve ilgili diğer mevzuata göre düzenleyici amaçlı denetlenmesi, denetleme sonucunda aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,

m) Yönetici şirket kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç yıllık stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin dolması durumunda ya da ihtiyaç duyulması halinde yenilenmesi, ayrıca her yılın sonunda stratejik plana göre hazırlanan performans göstergeleri gerçekleşmelerinin gerekçeleri ile rapor edilerek Genel Müdürlüğe iletilmesi,

n) Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Genel Müdürlükçe belirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl haziran ayı içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi görevlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

7.2. YÖNETİCİ ŞİRKET’İN YETKİLERİ

Yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve lisans, devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda hizmet vermesi veya verilmesinin sağlanması, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarları, dijital (sayısal) üretim ve tasarım laboratuvarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir.

7.3. YÖNETİCİ ŞİRKET’İN SORUMLULUKLARI

Bölge içerisinde bulunan, Yönetmelik kapsamındaki TEKMER, Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi ile Araştırma Altyapıları kendi mevzuatına tabi olarak kurulur, yönetilir, işletilir ve denetlenir. Bu yapılar ile başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan girişimciler de Bakanlık ve Bölge yönetici şirketine karşı Yönetmelik kapsamında idari açıdan sorumludurlar.

8. BÖLÜM: GİRİŞİMCİ FAALİYETLERİNİN İZLENMESİ

Muğla Teknopark alanı içerisinde yer almaları kabul edilen Girişimcilerin bölgedeki faaliyetleri Yönetici Şirket tarafından izlenir. Yönetici Şirket, Bölge içerisinde Kanun kapsamında çalışan Girişimciler ile ilgili, Faaliyet İzleme Formu (FİF) ve Çalışan Personel Bilgi Formu sayesinde bu firmaların faaliyetlerini düzenli olarak izler ve faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını sağlar.

8.1. FAALİYET İZLEME FORMUNUN (FİF) TESLİMİ

Girişimcilerin, Muğla Teknopark’ta yürüttükleri faaliyetlerinin belirli dönemler halinde izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi amacıyla ‘Faaliyet İzleme Formu’ oluşturulmuştur. Girişimciler, Muğla Teknopark Bilgi Sistemi (MTKBS)’nde yer alan formları ilgili dönemdeki faaliyetlerini kapsayacak şekilde doldurmaları, imzalı ve kaşeli şekilde üçer aylık dönemler halinde Yönetici Şirket’e vermeleri gerekmektedir. Faaliyet izleme formlarında bir yıl; üçer aylık 4 döneme ayrılmıştır ve her dönem sonunda ilgili döneme ait form girişleri MUĞLA TEKNOPARK Bilgi Sistemi üzerinde açılarak firmaların bilgi girişine sunulmaktadır.

Formlarda verilen bilgiler Yönetici Şirket tarafından “ticari gizli” derecesinde değerlendirilmektedir ve ancak yasal gereklilik durumunda, yetkili kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır. Bilgilerin doğruluğu ile ilgili her türlü sorumluluk Girişimcilere aittir.

Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan madde 14/1-L gereğince firmalar Yönetici Şirket altmış gün içerisinde bakanlığa iletebilecek şekilde formları yukarıda belirtilen şekilde mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış kopyasını Yönetici Şirket’e vermekle yükümlüdür. Aksi durumda yine aynı maddeler doğrultusunda firmanın muafiyet belgeleri onaylanmayacak ve 21 gün içerisinde Teknopark’a ilgili belgeleri göndermek üzere uyarılacaktır. Uyarılara rağmen belirtilen süre içerisinde ilgili belgelerdeki eksiklikleri tamamlamayan Girişimci’nin mevcut kira sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilecektir. Yapılan uyarılara ait giderler girişimci tarafından karşılanacaktır.

8.2. Genel Müdürlüğe Verilecek Bilgiler

8.2.1. Bakanlık Portal Bilgi Girişinin Online Yapılması

8.3. Çalışan Personel Bilgi Formu

Girişimcilerin, Muğla Teknopark’ta yürüttükleri faaliyetleri sırasında 4691 Sayılı Kanun’u Uygulama Yönetmeliği 4. Maddesindeki tanımlarına uygun olarak çalıştırdıkları AR- GE personellerinin ve Ar-Ge personelinin %10’u oranındaki destek personellerinin aylık olarak izlenebilmesi, bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden istisna edilebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi amacıyla bu personellerin listesini, görev aldığı Ar-Ge projelerini, projedeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini içeren “Çalışan Personel Bilgi Formu” oluşturulmuştur. Yönetici Şirket, ücreti gelir vergisinden muaf tutulan personelleri takip etmeye yönelik yöntemler geliştirebilir, sistemler kurabilir. Girişimciler ve Girişimci çalışanları bu kurallara uymakla yükümlüdür.

Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için % 85’i, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnai durumdan yararlanmak isteyen girişimcilerin aşağıdaki süreçleri tamamlamış olması gerekmektedir;

• Girişimcinin yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

• Girişimci tarafından sunulan gerekçeli teklif Yönetici Şirket tarafından incelenir ve söz konusu yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin (Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif Yönetici Şirket tarafından onaylanır.

• Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

Girişimciler, Yönetici Şirket’ten alacakları formu her ay yasa kapsamındaki faaliyetleri sırasında çalıştırdığı personelin ad ve soyadını, o ayki çalışma süresi ve toplam kanundan yararlanma sürelerini kapsayacak şekilde doldurmaları, imzalı ve kaşeli olacak şekilde en az 2 (iki) nüsha hazırlayıp aylık muhtasar beyanname dönemlerinde Yönetici Şirket’e onaylatmakla yükümlüdür. Yönetici Şirket tarafından onaylanan formlardan bir nüshayı Yönetici Şirket dosyalamak üzere alır, diğer nüshalardan en az 1 (bir) tanesini ilerde denetimi tabi olabilmesi durumunda gösterilmek üzere firmaya teslim eder. Çalışan Personel Bilgi Formu’nda firmalarca doldurularak Yönetici Şirket’e verilen bilgiler nedeniyle doğacak herhangi bir sorundan Yönetici Şirket sorumlu değildir.

Formlarda verilen bilgiler Yönetici Şirket tarafından “ticari gizli” derecesinde değerlendirilmekte ve ancak yasal gereklilik durumunda, yetkili kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır.

9. BÖLÜM: GİRİŞİMCİLERİN DENETLENMESİ VE KONTROLÜ

9.1. YÖNETİCİ ŞİRKET YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO DENETİMLERİ

Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile genel müdür yardımcıları, firmaların kiraladığı ofisleri istediği zaman mevzuata uygunluğu yönünden teftiş edebilir.

10. BÖLÜM: GİRİŞİMCİLERİN BÖLGEDE YER ALMA SEÇENEKLERİ

Bölge’de yer almak isteyen Girişimcilere isteklerine göre, Muğla Teknopark binalarında mevcut ofis alanı kiralama ve bina inşa etme seçenekleri sunulmaktadır.

10.1. Ofis Alanı Kiralama

Ofis kiralama seçeneğinde, Girişimcilerin Muğla Teknopark’a kabul sürecinin tamamlanmasını müteakip Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu kararıyla firmaya ofis alanı tahsis edilir.

10.2. Girişimcilerin Kendi Binalarını İnşa Etmeleri

Muğla Teknopark alanı içinde kendi binalarını yapmak isteyen Girişimcilerin tercih edebilecekleri bir seçenektir. Kendi binalarını yapmak isteyen Girişimciler, başvuru formlarında bina inşa etme isteklerini belirtirler. Yapılacak binalar alana ait imar planına ve Yönetici Şirket tarafından belirlenmiş kurallara uymak zorundadır.

10.2.1. Teknopark Firmalarının Kendi Binasını İnşa Etmesi ve Kira Süresi Boyunca Aylık Kira Ödememe Seçeneği

 • İnşa edilecek olan binanın kapalı alanı vaziyet planı doğrultusunda belirlenir.
 • Firmalar konsorsiyum olarak bina yapabilirler.
 • Firmalar bina inşasının bitiminden itibaren kira süresince, inşa edilen kapalı alan metrekaresi için (bodrum kattaki teknik hacimler ve otopark hariç) aylık olarak bedeli Yönetici Şirket tarafından belirlenmek üzere “Ar-Ge Binası Yer Tahsis Bedeli” öderler.
 • Firma inşaatı kendi yapabileceği gibi dilediği bir firmaya da yaptırabilir. Ancak inşaat firmasının Yönetici Şirket tarafından onaylanması gerekmektedir.
 • Firma binasının altyapı bağlantılarından sorumludur. Altyapı hizmetlerinin firmaya tahsis edilen arsa sınırına kadar getirilmesi ile ilgili Yönetici Şirket elinden gelen gayreti gösterecektir.
 • Firma isterse, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili Bakanlıkları tarafından verilen Gizlilik dereceli NATO ve Milli Tesis Güvenlik Belgesine sahip olabilmek için gerekli tedbirleri, Yönetici Şirket’in genel inşaat prensip ve ölçütlerine uymak koşulu ve Yönetici Şirket’in onayını almak kaydıyla alabilir.
 • Binada birden fazla firma yer alması durumunda, binanın tüm yönetim ve işletimi Yönetici Şirket tarafından yapılır. Binada Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde tek bir firmanın yer alması durumunda işletme, bakım ve onarımı ilgili firma tarafından yapılabileceği gibi bu işler Yönetici Şirket’e de devredilebilir.
 • Firmanın talebi halinde sözleşme bitiminden önce binayı boşaltması ile ilgili gerekli düzenlemeler sözleşmede öngörülür.
 • Her durumda firma faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Uygulama Yönetmeliği esasları ile uyum içinde olması zorunludur.
 • Şirketin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinin, Sözleşmeye kısmen veya tamamen aykırı davrandığının, Yasa, Uygulama Yönetmeliği ve Bölge Çalışma Yönergesi kurallarına kasıtlı olarak uymadığının, Şirketin çoğunluk hissesini veya kontrolünü üçüncü şahıslara devrettikten sonra Yönetici Şirket'e yazılı bilgi vermemesi ve bu durumun Yönetici Şirketçe tespiti durumunda, Şirket kusurlu sayılarak bu durumun düzeltilmesi için, işin niteliğine göre Şirkete en az otuz gün süre verilir, Şirket bu süre içinde gerekli önlemleri almaz ve aykırılıkları gidermez ise Yönetici Şirket göndereceği yazılı bir fesih ihbarı ile Sözleşmeyi feshedebilir.
 • Bu durumda Şirket AR-GE Binasını Yönetici Şirket tarafından bildirilen fesih tarihinden itibaren otuz gün içinde hiçbir hak talep etmeden ve hiçbir koşul öne sürmeden tahliye eder. Bu otuz günlük süre boyunca AR-GE Binası Kullanım Bedeli ödenmez.
 • Bölgedeki binaların projelerinde Teknopark genel mimari özellikleri ve inşaat kalite koşulları dikkate alınır. Yönetici Şirket arzu ederse binanın mimarını kendisi belirleyebilir. Tüm uygulama projeleri Yönetici Şirket’in seçtiği kurum veya kişilerce onaylanır. Bina projelerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması ve bina inşaatının ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması, tüm bedeli ile firmanın sorunluluğundadır. Ancak, Yönetici Şirket, İnşaatın projesine, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol için kişi ya da kurum görevlendirebilir. Yönetici Şirket tarafından belirlenen ve denetimi yapacak kişi ya da kurumların bedeli Girişimci tarafından karşılanır.

10.2.2. Yatırımcı Olarak AR-GE Binası İnşa Edilmesi

 • Yatırımcılar ile gelir paylaşımı üzerinden sözleşme imzalanır.
 • İnşa edilecek olan binanın kapalı alanı vaziyet planı doğrultusunda belirlenir.
 • Ödenecek kira bedeli Yönetici Şirket tarafından koşullara göre belirlenir.
 • Ofis alanı kiralayarak binada yer alacak firmaların seçiminde tek yetkili Yönetici Şirket olacaktır.
 • Yönetici Şirket, binada ofis alanı kiralayarak binada yer alan firmaları, firmaların performansına göre MUĞLA TEKNOPARK’ın vizyon ve misyonuna uygunluğuna göre ve ortaklık yapılarına göre değerlendirmeler yaparak, firmalarla olan sözleşmeleri sonlandırabilir.
 • Firma inşaatları kendi yapabileceği gibi dilediği bir firmaya da yaptırabilir. Ancak inşaat firmasının Yönetici Şirket tarafından onaylanması gerekmektedir.
 • Firma binasının altyapı bağlantılarından sorumludur. Her türlü altyapı hizmeti firmaya tahsis edilen arsa sınırına kadar Yönetici Şirket tarafından sağlanacaktır.
 • Bölgedeki binaların projelerinde Teknopark genel mimari özellikleri ve inşaat kalite koşulları dikkate alınır. Yönetici Şirket arzu ederse binanın mimarını kendisi belirleyebilir. Tüm uygulama projeleri Yönetici Şirket’in seçtiği kurum veya kişilerce onaylanır. Bina projelerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması ve bina inşaatının ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması, tüm bedeli ile birlikte firma veya yatırımcının sorunluluğundadır. Ancak, Yönetici Şirket, İnşaatın projesine, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol için kişi ya da kurum görevlendirebilir. Yönetici Şirket tarafından belirlenen ve denetimi yapacak kişi ya da kurumların bedeli Firma tarafından karşılanır.
 • Firmalar bina uygulama projelerinin Yönetici Şirket tarafından onaylanmasından itibaren Yönetici Şirket tarafında belirlenecek süre içinde binaların inşasını bitirmekle yükümlüdür.
 • Binanın tüm yönetim ve işletimi Yönetici Şirket tarafından yapılır.
 • Alan tahsis süresinin sonunda firmalar inşa ettikleri binayla ilgili olan tüm haklarını devrederler.
 • Her durumda binada yer alan firmaların faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Muğla TEKNOPARK esasları ile uyum içinde olması zorunludur.

10.3. Kiralamalara İlişkin Hususlar

Teknopark İçerisinde yer alan ofis ve arazi kiralamalarına ilişkin 4691 sayılı Kanun, Uygulama Yönetmelikleri, Yönetici Şirketin talimatları, diğer mevzuat ve kuralları uygulanır. Bu kurallara uymayan kiracıların sözleşmeleri feshedilebilir ve başkaca yaptırımlar uygulanabilir.

10.3.1. Sözleşmeler aşağıda belirtilen sebepler başta olmak üzere, Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan diğer hükümlerle de tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Bunlar:

1. Kiralanan taşınmazın kiralama amacına uygun olarak kullanılmaması, Yönetici Şirket’in onayı alınmadan taşınmazda tadilat veya değişiklik yapılması,

2. Kiracının yürüttüğü faaliyetlerin Teknopark tarafından kontrol ve denetimine izin verilmemesi veya kontrol ve denetime uygun tutulmaması,

3. Yönetici Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına başta Faaliyet İzleme Formu ve ekleri olmak üzere tüm belgelerin uyarılara rağmen doğru ve eksiksiz olarak Teknopark’a süresinde verilmemesi,

4. Kira Sözleşmesinden doğan ana ve fer’i borçlarını ödememesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

5. Girişimci veya Firmanın tasfiyeye girmesi, iflas etmesi, iflas erteleme kararı alması, konkordatoya başvurması, aleyhine aciz vesikası alınması,

6. Arazi tahsisi yapılan firmanın veya girişimcinin Sözleşme imzalanmasından sonra Ruhsat Proje Hazırlama Süresi içerisinde Avan Proje ve Yapı Ruhsatı evraklarını Yönetici Şirkete sunmaması,

7. Arazi Tahsisi yapılan firmanın İnşaat Yapım Ruhsatı alınmasından itibaren herhangi bir sebeple 120 (YüzYirmi) gün içerisinde inşaata başlamaması,

8. Arazi tahsisi yapılan firmanın, Sözleşme kapsamında yapım süresi içerisinde inşaatı tamamlamaması,

10.3.1.9. Arazi tahsisi yapılan firmanın Sözleşmenin imzası tarihinden itibaren her halükarda 8 (sekiz) ay içerisinde inşaata başlamaması,

10. Girişimcilerin Ar-Ge projesini tamamlamasından itibaren mevzuat gereği 3 aylık süreye rağmen yeni proje sunmaması, Aylık Muafiyet Raporlarını ve Yıllık Faaliyet Raporunu uyarıya rağmen zamanında eksiksiz ve doğru şekilde teslim etmemesi,

11. Kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra kiracının 1 ay içerisinde ticari faaliyetine başlamaması, tüzel kişi olması durumunda Kayıtlı Elektronik Posta adresini uyarıya rağmen zamanında bildirmemesidir.

 

11. BÖLÜM: TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Teknoloji Transfer Ofisi teknoparkta yer alan girişimcilere ve Ar-Ge firmalarına 2 ana başlıkta hizmetler sağlar:

  • Proje ve İş Geliştirme
  • Fikri ve Sınai Hakların Korunması

11.1. Proje ve İş Geliştirme

Teknoparkta odak alanları özelinde Teknopark İçi Sanayi İş Birlikleri ve Teknopark Dışı Sanayi İş Birlikleri çalışmalarını yürütür. Teknopark İstanbul içindeki kümelenme çalışmalarına katkı sağlar, kümelerin finansmanı için projeler hazırlar ve yürütür. Kümelenmelerin oluşturulma çalışması ve kümeler arası iş birlikleri çalışmalarını yürütür. Girişimci ve Ar-Ge firmalarının projelerini izleyerek, teknoloji ve inovasyon yönetim kapasitelerini değerlendirir, bu kapasitelerin gelişmesini sağlayan eylemler planlayarak gerçekleştirir. Girişimci ve Ar-Ge firmalarının fon kaynaklarına (ulusal ve uluslararası hibe programları, yatırımcılar, iş melekleri, risk sermayesi, özel fonlar ve diğerleri), ulusal ve uluslararası ölçekteki işbirliği (üniversiteler ve diğer firmalar) fırsatlarına erişmesi için danışmanlık ve ağ oluşturma hizmetleri sağlar. Girişimci ve Ar-Ge firmalarının Teknoparktaki diğer girişimcilerle ve üniversitelerle işbirliğini (akademisyenlere ve araştırma alt yapılarına erişim) arttırmak için çeşitli programlar tasarlar ve yürütür.

11.2. Fikri ve Sınai Hakların Korunması

Projeler kapsamında ortaya çıkan fikri mülkiyet haklarının uygun yollarla koruma altına alınması için strateji ve yol haritası tespitinde girişimciye veya Ar-Ge firmasına yönlendirme yapar. Girişimciyi veya Ar-Ge firması seçilen stratejinin hayata geçirilmesi için uygun paydaşlarla bir araya getirir ve tüm süreçlerini izleyerek, alınan hizmetin kalitesini denetler. Bu kapsamda tasarlanan Teknodestek Programı’nı yürütür. Lisanslamaya konu olabilecek fırsatları tespit eder ve bu süreçleri danışmanlık hizmeti ile destekler. Söz konusu fikri hakların ilişkili olduğu teknolojiler için yatırım arayan girişimcilere teknoloji ticarileştirme süreçlerinde destek verir, iş planı hazırlama ve değer önerisini geliştirme konularında danışmanlık hizmetleri sağlar. TGB içerisinde firma ve girişimcilere farkındalığı arttırmaya yönelik eğitimler düzenler. Konu özelinde düzenlenen Fuar ve Organizasyonlarda katılım için firmalara öncülük eder.

12.BÖLÜM: ÜNİVERSİTE ve SANAYİ İLE OLAN İŞ BİRLİĞİ VE İLİŞKİLER

12.1. Eğitim İş Birliği

Muğla Teknopark bünyesinde yer alan Girişimcilerin iş birlikleri oldukça önemlidir. Girişimcilerin, öğrencilere staj ya da yarı zamanlı çalışma olanağı sağlaması, öğrenci projelerini desteklemesi, şirket personelinin lisansüstü programlara katılmaya teşvik edilmesi, eğitime yönelik gerek teknik/donanımsal gerekse eğitimci desteği sağlanması gibi konularda yapılan çalışmalar Yönetici Şirket tarafından özellikle değerlendirilmektedir. Eğitim iş birliği konularında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve bu konuların ağırlıkları ile ilgili hususlar detaylı olarak Muğla Teknopark Performans Kriterleri Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

12.2. Sosyal Amaçlı İş Birlikleri

Üniversite ile ortak sosyal amaçlı etkinlik düzenlenmesi de yine Muğla Teknopark şirketleri için ayrı ağırlığa sahip bir alan ortaya çıkmaktadır. Bu iş birliği kapsamında ortak olarak yapılan Ar-Ge kültürünü yaygınlaştırıcı etkinlikler, bilim ve teknoloji etkinlikleri gösterilmektedir. Bu alan altındaki başlıkların bilgileri, değerlendirilmeleri ve ağırlıkları ile ilgili hususlar detaylı olarak Muğla Teknopark Performans Kriterleri Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

13. BÖLÜM: 4691 SAYILI KANUN GEREĞİNCE UYGULANAN MUAFİYET VE İSTİSNALAR

Bölge içerisinde yer alan Girişimcilerin yararlanabileceği muafiyetler ve yararlanma şartları ile usulleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre:

 1. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için bu başvuruya, yönetici şirketten alınacak olan vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belgeler de eklenir.
 2. Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. Bölgede çalışan personelin istisna kapsamı dışındaki net ücret ödemelerinin brüte iblağ edilecek vergisinin hesaplanması, bu hesaplama yapılırken Kanunla sağlanan vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekir. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de istisna kapsamına dâhildir. Bu bent kapsamındaki saat, oran, süre, ücret gibi konular aylık ve 30 gün esasına göre hesaplanır.
 3. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.
 4. Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar.
 5. Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için;
  1. Girişimcinin yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.
  2. Girişimci tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve söz konusu yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin (Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır.
  3. Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.
 6. Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin onay kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir. Bir buçuk ve iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.
 7. 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile tahsil edilir. İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır. Sermaye desteği aşağıdaki şekillerde verilebilir:
  1. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteğinin, Bölgede faaliyette bulunan işletmelere, sermaye desteğini sağlayan mükelleflerce, işletmenin kuruluşunda veya sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması zorunludur.
  2. İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.
 8. Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.
 9. Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgiler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.
 10. Bölgelere sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri de aynen yararlanırlar.
 11. Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
  1. Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.
  2. Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir.
  3. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir.
 12. Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:
  1. Piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu ve pazarlama faaliyetleri,
  2. Kalite kontrol faaliyetleri,
  3. Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma faaliyetleri,
  4. Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
  5. Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
  6. Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
  7. Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
  8. Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,
  9. Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,
  10. Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.
 13. Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatına tabidir.

14. BÖLÜM: İŞLETME YÖNERGESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER

Muğla Teknopark’ta faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan yönetmelikler Yönetici Şirket tarafından hazırlanan işbu Yönerge’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yönetmelikler MTYK’nın onayı ile yürürlüğe girer. MTYK, Yönetici Şirket tarafından hazırlanmış yeni yönetmelikleri ve mevcut yönetmeliklerde Yönetici Şirket tarafından yapılmış değişiklikleri onaylayarak yürürlüğe sokabilir.

Yönetici Şirket tarafından hazırlanan Yönerge, MTYK’nun onaylamasının ardından, Uygulama Yönetmeliği’nin 14/ğ maddesi gereğince Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün öneri ve talepleri de dikkate alınarak Yönetici Şirket tarafından yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girer. Yönergede yapılacak her türlü değişiklikte Genel Müdürlüğe bilgi verilir ve Yönerge’nin değişikliklere göre düzenlenmiş son hali yazılı olarak gönderilir. Yönergede yapılacak her türlü değişiklikte Genel Müdürlüğe bilgi verilir ve Yönerge’nin değişikliklere göre düzenlenmiş son hali yazılı olarak gönderilir.