Akademisyenlere ve Öğrencilere Avantajlar

TGB mevzuatı gereği MSKÜ öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla, 

1-Muğla Teknopark’ta şirket kurabilir,
2-Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
3-Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

Muğla Teknopark’ta MSKÜ öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir. Bu çerçevede Muğla Teknopark’ta bünyesinde kurulmuş Akademik Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir. 

Muğla Teknopark’ta özel farklı bir teşvik modeli ise, Muğla Teknopark’ta öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlere ………..kira indirimidir. Söz konusu kira indirimi Muğla Teknopark’ta kapsamındaki bütün binalarda geçerlidir. 

MSÜ Öğretim Elemanlarına verilen imkanlara benzer olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi dışındaki diğer üniversitelerden gelen ve Muğla Teknopark’ta şirket kurmak isteyen öğretim görevlilerine de …….. kira indirimi sunulabilmektedir.

Öğretim üyelerinin Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde kısmi süreli ya da sürekli çalışabilmelerinin sağlanması. Elde ettikleri gelirin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde olduğu gibi döner sermaye kapsamı dışında tutulması

Muğla Teknopark’ta yer alan ve Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden;

1-Gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmamaktadır,
2-Öğretim üyesine Üniversite Döner sermaye kapsamı dışında % 85'inin ödenmesi, 
3-Ar-Ge projelerini değerlendiren hakemlere ücret ödenmesi

Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. 
 

TGB'ler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda geçirdikleri sürelerin de muafiyet kapsamına alınması


En az bir yıl süreyle çalışmış Ar-Ge ve Tasarım personelinin bölge dışında geçirebileceği muafiyet kapsamındadır. 
1-Yüksek Lisans 1.5 Yıl. 
2-Doktora 2 Yıl

Ar-Ge ve Tasarım personeline sağlanan gelir vergisi istisnası oranları artırılmıştır.

1-Doktora (%95)
2-Yüksek Lisans (%90) 
3-Temel Bilimler (Yüksek Lisans %95, Lisans %90)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalıştırılacak yabancı uyruklu Ar-Ge ve tasarım personelinin istihdamının kolaylaştırılmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan 100.000 TL'lik Teknogirişim Sermayesi Desteği'nin 500.000 TL'ye kadar artırılmıştır.

Mezuniyet sonrası 5 yıl olan başvuru süresinin 10 yıla çıkarılmıştır.