Yönetim Kurulu’nun 24/04/2019 tarihli 2019/3 no’lu Kararı

Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 24/04/2019 tarihli 2019/3 no’ lu kararı ile sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortaklara taahhüt ettikleri sermayelerinin ödenmeyen kısımlarının ödenmesi için 30/06/2019 tarihine kadar süre tanınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
İlgili karar gereği ödenmeyen sermaye tahhüdlerinin üyeler tarafından 30/06/2019 tarihine kadar yerine getirilmesi aksi takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 482. ve 483. maddesinde sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinin sonuçları gereğince işlem yapılacağı ilan ve ihtar olunur.

TTK 482/1 E göre;
 

”.. Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.”

TTK 482/2 sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen pay sahipleri ile ilgili olarak yönetim kuruluna bir takım yetkiler verilmiştir. Şöyle ki;

“…yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir.”


Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda şirketin başvurabileceği ikinci yol, iskat işlemine başvurulacaktır.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle yerine getirilmeyen sermaye paylarının MUĞLA TEKNOPARK YÖNETİCİ A.Ş.’ye Ziraat. Bankası TR87 0001 0002 0177 8770 4850 02 İban  no’lu hesaba 30/06/2019 tarihine kadar yatırılması aksi takdirde ilgili yasa hükümleri gereğince işlem yapılacağı, temerrüt faizi uygulanacağı, kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakılacağı,  söz konusu payınızın satılıp yerine başkasını alınacağı ve verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal edileceği ilan ve ihtar olunur.Saygılarımızla

 

MUĞLA TEKNOPARK YÖNETİM KURULU