TeknoPark 1.Etab Yapım İşleri için İhale Metni Yayınlanmıştır

04.12.2018 Salı günü Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonunda yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi I. Etab’ına ait Kuluçka Merkezi, İdare Binası ve Alt Yapı Yapım işleri ile ilgili idari şartname ve sözleşme imzalanarak ihaleye çıkılması yönünde karar alınmıştır. İhale Metni Aşağıdaki gibidir.

MUĞLA TEKNOPARK YÖNETİCİ A.Ş.

İDARİ BİNA, KULUÇKA MERKEZİ VE ALTYAPI YAPIM İŞİ

Muğla Teknopark AŞ’ye ait Muğla ili, Menteşe ilçesi, Karabağlar Mahallesi

Sınırları içerisinde bulunan Muğla Teknopark İdari bina, Kuluçka merkezi yapım işi Açık - Pazarlık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi

:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü, Araştırma Laboratuvarı Merkezi (ALM) Kötekli Kampüsü PK. 48000 Menteşe/Muğla

b) Telefon ve faks numarası

:

0 252 211 54 31 – 0543 322 17 57

c) Elektronik Posta Adresi

:

filizoner@mu.edu.tr - tgb_mugla@muglateknopark.com.tr


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muğla Teknopark AŞ’ye ait Muğla ili, Menteşe ilçesi, Karabağlar Mahallesi Sınırları içerisinde bulunan Muğla Teknopark İdari bina, Kuluçka merkezi yapım işi
Ayrıntılı bilgiye idari şartname ve Teknik Şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Muğla İli Menteşe İlçesi

c) İşe başlama tarihi

 

 

 

ç) Süresi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

Yer tesliminden itibaren 240 (İki Yüz Kırk) takvim günüdür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük İhale Odası

b) Tarihi ve saati

:

24.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4
. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya toplam cirosunu gösteren belge isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere son yıl veya birbirini takip eden son iki yıl veya son beş yıl içerisinde adi ortaklıktan sağladığı gelirlerini gelir tablosu veya YMM. raporundan tevsik etmesi zorunludur.

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

 

İsteklinin cirosunun son 3 yıl ortalamasının 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) den az olmaması gerekir.

 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

 

 

4.3. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren  belgeler.

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" de yer alan B III Grubu Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

4.3.2. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Mezuniyet belgeleri iş deneyim belgesi yerine kullanılamaz.

5. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

 

5.1. Yeterliliği tespit edilen istekliler ile sözlü olarak açık eksiltme yapılmak suretiyle fiyat üzerinden pazarlık yapılacaktır.


6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500 TL (Türk Lirası) karşılığında Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhale dokümanı bedelinin yatırılacağı yer:

T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi - Muğla Teknopark Yönetici A.Ş.

IBAN : TR87 0001 0002 0177 8770 4850 02


7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Sıtkı Koçman Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü, Araştırma Laboratuvarı Merkezi (ALM) Kötekli Kampüsü PK. 48000 Menteşe/Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %7,5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

 

13.1. İhalede sınır değer hesaplaması ve aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılmayacaktır.

13.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.