Muğla Teknopark Faaliyete Geçmiştir.

Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi 21.02.2020 tarihinde ilk işletmeyi bünyesine alarak faaliyete geçmiştir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca  12/10/2015 tarihli ve 2015/8165 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilân edilen  11/11/2015 tarihli ve 29529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi” 21/02/2020 tarihinde ilk işletmeyi bünyesine alarak faaliyete geçmiştir.

Bölgede  Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, yüksek teknoloji enstitüsü imkânlarından yararlanarak teknoloji, yazılım veya tasarım üretmeleri/geliştirmeleri, teknolojik bir buluşu ticarî bir ürün, yöntem veya hizmet hâline dönüştürmek için faaliyet göstermeleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaları maksadıyla “Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen Girişimci’ye Kanun ve Yönetmelik uyarınca yer tahsisinin yapılması başlanmıştır.


Muğla Teknopark Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci
 

Ön Başvuru
 

Muğla Teknopark kapsamında gerek Bölge’nin gerekse ilgili mevzuatın getirdiği avantajlardan faydalanarak faaliyet göstermek isteyen bütün girişimci firmaların girişimcilik, inovasyon, AR-GE ve Tasarım faaliyetleri detaylı bir incelemeden geçmeleri için başvuru prosedürünü tamamlamak durumundadır.

Ön Başvuru formundaki bilgilerin hakem heyetinin kararında belirleyici olacağından hareketle; başvurulan projenin Ar-Ge/Tasarım Projesi olarak uygunluğu, firmanın bu projedeki/projelerdeki Ar-Ge/Tasarım yeteneği ve birikimi net bir şekilde ifade edilmelidir.Başvuru Süreci
 

Muğla Teknopark başvuru süreci, girişimci firmanın ön başvurusunu http://www.muglateknopark.com.tr/ adresi üzerinden online olarak yapmasıyla başlamaktadır. Ön başvuru aşamasında doldurulan formlarda girişimci firmaya ve AR-GE/ Tasarım projelerine ilişkin temel bilgiler, yer almak istediği bölüm, kiralanmak istenen alan, isthdam edilecek Ar-Ge/Tasarım, destek personeli, kapsam dışı personel sayısı, projeye ait kod, projenin sektörü ve proje özeti istenmektedir. Firma başvuruyu yaptıktan sonra yönetici şirket tarafından ön başvuru değerlendirilir. Değerlendirmeden sonra portal üzerinden sonuç bildirimi yapılır.

Girişimci Firma başvuru dosyasında Muğla Teknopark ’ta yürütmek üzere 1 adet Ar-Ge/Tasarım projesi ile başvuru yapabilir. Girişimci firma Muğla Teknopark başvuru süreçlerini tamamlayıp teknoparkın bir firması olduktan sonra, birden fazla proje ile başvuru yapabilir.

Başvuru aşamasındaki formlar tek oturumda bitirilme zorunluluğu taşımadığından ve girişimciler tarafından güncellenebildiğinden dolayı, başvuru aşamasını tamamlayan firmalar tgb_mugla@muglateknopark.com.tr adresine başvurularını tamamladıklarına dair bir e-posta göndermelidirler. e-postanın Muğla Teknopark Yönetim Ofisine ulaşması ile birlikte firmanın başvuru incelenme süreci başlar. Bu inceleme sürecinde, bilgilerin eksiksiz ve talep edilen şekil ve içerikte olup olmadığı incelenir, gerekirse düzeltme istenir.  Verilen bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması zorunludur. Bilgi ve belgelerin yanlış olması durumunda değerlendirmeye alınmamasına yol açacağı gibi, verilen eksik ve yanlış bilgilerin Teknopark’a kabulünden sonra ortaya çıkması durumunda taraflar arasındaki sözleşmenin iptaline neden olur.

Başvuru onaylandıktan sonra firma sistem üzerinden Başvuru Raporu’nun çıktısını ve Başvuru Ekleri’ni (Resmi Belgeler hariç her sayfası kaşeli ve imzalı olacak şekilde) “Başvuru Dosyası” olarak hazırlar. Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi, Yıllık Kar-Zarar Bilançoları’ndan oluşan resmi belgeler; noter onaylı (Yıllık Kar-Zarar Bilançoları mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı) veya orijinal olarak teslim edilmelidir. Başvuru dosyasının son hali flaş disk’e taranarak dosyayla birlikte teslim edilir.

 

Değerlendirme Süreci
 

Hakem ve Sektör Temsilcisinin Değerlendirmesi (Proje Değerlendirme Komisyonu)

 

Esas başvuru dosyası eksiksiz bir şekilde teslim alındıktan sonra, Muğla Teknopark Yönetimi tarafından, her girişimci firma başvurusunun gerek teknik gerekse proje planı açısından incelemek ve değerlendirmek üzere birbirinden bağımsız ve habersiz olarak, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı, en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderilmesi esastır. Bu sayı kuluçkaya uygun firmalar için en az 1 uzman hakem olarak yer almaktadır. Yönetici Şirket tarafından seçilen hakemlere mücbir sebepler olmadıkça itiraz hakkı yoktur. Değerlendirme yapmak üzere seçilen Hakemler hakkında firmaya bilgi verilir ve firmadan yazılı onay gelmesinin ardından dosyalar hakemlere gönderilir. Bu aşamada Hakemler başvuru dosyalarını gerek ilgili mevzuat gerekse Muğla Teknopark Girişimci Firma Değerlendirme Kriterlerini göz önünde bulundurarak, öncelikle firmanın anlattığı projeleri detaylı olarak inceleyerek Ar-Ge/Tasarım projelerinin içeriğini, proje için belirtilen çalışma takvimini, firmanın bu projeleri yürütebilmesi için gerekli olan firma kaynaklarının (geçmiş proje deneyimleri, know-how, insan kaynakları, finansal kaynaklar, piyasa faaliyetleri vs.) yeterliliğini, şirket yapılanmasını ve benzer kriterlerin sağlanmasını değerlendirir.

Uzmanlar, girişimci firma ile görüşmeleri sırasında sunulan bilgiler ve kendi incelemeleri ışığında Hakem değerlendirmesini tamamlayarak Muğla Teknopark Yönetimi’ne firma ve başvurusu hakkında detaylı bir rapor sunar. Bu rapor hakemlerin girişimci firma başvurusu konusundaki görüşlerini, önerilerini ve girişimci firmanın Muğla Teknopark bünyesindeki faaliyetleri konusundaki nihai değerlendirmeyi 100 üzerinden bir puanla içerir. Girişimcilerin değerlendirme sonucu ile ilgili itirazları Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir. Yönetim Kurulu’nun vereceği karar taraflar açısından bağlayıcıdır.

 

Değerlendirme Kriterleri
 

Muğla Teknopark Yönetimi, Muğla Teknopark’da faaliyet göstermek üzere başvuruda bulunan girişimci firmaların mevzuata uygun faaliyetlerde bulunuyor olmalarını incelemek, değerlendirmek ve denetlemekten sorumludur.

Yeni girişimci firmanın Muğla Teknopark’da yer almak için başvuru işlemlerini tamamlamasını takiben girişimci firma başvuru dosyaları Hakemler ve Muğla Teknopark Yönetim Kurulu tarafından incelenerek değerlendirilir.

Bu değerlendirme sürecinde girişimci firmanın sunduğu projelerin ilgili mevzuat ve yukarıdaki kılavuzlar dâhilinde yeterince “Ar-Ge faaliyeti içeren bir Ar-Ge” ve/veya “katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artıma, geliştirme ve farklılaştırmaya yönelik tasarım faaliyeti içeren bir Tasarım projesi” olarak kabul edilebilirliğinin incelenmesinin yanı sıra bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile firmanın yapısı, firma Ar-Ge ve/veya Tasarım projelerinin ekonomik ve teknolojik yönünden uygulanabilirliği, firmanın Muğla Teknopark’daki faaliyetleri süresince yapmayı planladığı işbirlikleri ve girişimci firmanın sahip olduğu Ar-Ge ve/veya Tasarım bilincinin değerlendirilmesi gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

Hakemlerin ve Değerlendirme Kurulunun göz önünde bulundurduğu kriterlerin ana başlıkları şunlardır:
 

• Yürütülecek projelerin teknolojik yönü

• Yürütülecek projelerin ekonomik yönü

• Yürütülecek projelerin uygulanabilirliği

• Yürütülecek projelerin mevcut ihtiyaçlarla örtüşmesi

• Yürütülecek projelerin MSKÜ öğretim üyeleri ve öğrencileriyle entegre edilebilirliği

• Firmanın MSKÜ akademik birimleriyle ortak çalışma yapabilmesi

Tüm bunlara ek olarak başvuran firmanın genel yapısının, mali kaynaklarının, Muğla Teknopark’ın yapısına ve amaçlarına uygun olup olmadığı ve gerçekleştirilmesi taahhüt edilen projelerin mevcut imkanlar dahilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine de dikkat edilmektedir.

 

Değerlendirme Sonucu

 

Tüm değerlendirme süreci boyunca Hakemler ve Değerlendirme Kurulu, başvuran girişimci firmaların yapısını, proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin ve KDV muafiyetinin uygunluğu, Ticarileşme potansiyeli, İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge ve/veya Tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi ve girişimci firmanın sahip olduğu Ar-Ge ve/veya Tasarım bilincinin değerlendirilmesi gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadır.

Esas başvuru dosyalarının incelenmesi neticesinde hakemlerden alınan puanların ortalaması hesaplanarak girişimci firmaya 100 üzerinden bir puan verilir. Başvuru sürecini başarı ile tamamlayan girişimci firmalar Yönetim Kurulunda onayından geçerek başvuru sıralamasındaki yerini alır. Girişimci firmalara aldıkları puan ve sıralamadaki yerleri bildirilir. Bu bildirimle beraber, eğer değerlendirme sürecinde girişimci firmayla ilgili eksik, zayıf veya geliştirilmesi gereken yönler bulunmuşsa, bu konularda da firmaya geri bildirim yapılır.

Muğla Teknopark’ta kiralanabilir Ar-Ge/Tasarım alanları oluştukça bu alanlar, Muğla Teknopark Yönetimi tarafından girişimci firmaların puanları esas alınarak firmalara önerilir. Bu şekilde Muğla Teknopark Yönetimi, girişimci firmaların statüsünden, finansal kaynaklarından ve büyüklüklerinden bağımsız olarak her büyüklük ve çeşitte kurulmuş olan girişimci firmaların eşit ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini hedeflemekte; Muğla Teknopark’ın sunmuş olduğu olanakları en iyi şekilde değerlendirebilecek firmaların bölgeye kabulünü sağlamaktadır.
 

Ücretler
 

Girişimci Firmalardan esas başvuru aşamasında 1200 TL+KDV başvuru ücreti alınmaktadır. Bu ücret, Girişimci Firma’nın kuluçkaya uygun olması durumunda, 600 TL + KDV olacaktır. Ancak Muğla Teknopark’a başvuru sürecinde sunmuş olduğunuz tüm projelerinizin herhangi bir kamu kurumundan desteği bulunuyorsa;

12.03.2011 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirten 10.08.2016 tarihinde yayımlanmış olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında, Yönetici Şirketin görev ve sorumlulukları, Madde 14 (g) bendinde; “Başka bir kamu ve/veya uluslararası Ar-Ge/Tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge/ Tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilmiş olan madde doğrultusunda başvurunuz Muğla Teknopark yönetimi tarafından hakem incelemesi sürecine tabi tutulmadan ilgili mevzuat kapsamında ele alınarak Yönetim Kurulu toplantısı aşamasına geçilir. Buna istinaden esas başvuru aşamasında firmadan başvuru ücreti olarak 300 TL+KDV alınmaktadır.